Luka eloko

Landa biso !

Mitindo na biso ya koteka

Eteni 1. Epayi mitindo na biso ezali na ntina

Mitindo nyoso ya koteka pona zando ya singa oyo : « Mukazali » Siret 798 510 831 000 19, ezali pona baoyo bakokende koteka lisusu te (« mosombi pona ye moko »), oyo alingi kosomba biloko etekami epayi ya MUKAZALI na zando ya singa http://https://www.mukazali.com/fr/be/net/org/eu (awa, « zando ya singa »), biloko ya kongelisa mesa, biloko ya mike mike na maputa, babuku ya bana, masano mpe biloko na kombo ya Mukazali.

Mitindo na biso ya koteka biloko etali basombi ya Falansa na ya mokili mobimba.

Pona bato oyo bazali na libanda ya Falansa, bokomela biso.

Biloko ya koteka, ezali kaka oyo tozali na yango. Ekomami na ntango ozali kosomba.

MUKAZALI akoki mpe kolongola to kobakisa biloko ya koteka na ntango nyoso akoki, ezali ata likambo moko te.

Mbongwana ya mitindo oyo ya koteka ekoki kosalama te pona biloko oyo esi etekami.

Na ntango osombi (to ofuti), elakisi kondima mitindo na biso oyo ya koteka.

 

Eteni 2. Koteka

Kosomba Ekokisami na ntango ozwi liloba na biso na nzela ya singa mpe ofuti eloko (to biloko) nyoso.

Kopona eloko (to biloko) elakisi kondima motuya na ndenge tokomi. Soki ondimi te pona eloko (to biloko) yango, tokoki kokomana pona koyeba ntina mpe lisungi oyo ezali na nse.

Soki eloko ezangi na zando na biso, tokoyebisa yo na nzela ya nsinga. MUKAZALI akoki kopesa yo eloko (to biloko) mosusu ya motuya ndenge moko to ya koleka. Soki mosombi asepeli te, tokozongisela ye mbongo na ye kaka pona eloko oyo ezali na likambo.

MUKAZALI akosala makasi po bozwa biloko na bino malamu, kasi soki mikakatano (ewuti epayi na biso te) esengi toboya koteka (ata soki totindelaki yo mokanda na nzela ya nsinga), wana etali biso te.

Soki olingi ozwa eloko mosusu na esika ya oyo osombaki liboso, MUKAZALI akoki kosala yango soki azali na makoki. Kasi okomela biso na contact@mukazali.com mikolo misato liboso ya mokolo ya kozwa biloko na yo.

 

Eteni 3. Motuya

MUKAZALI akoki kobongola motuya ntango nyoso pona kotia motuya ya sika.

Motuya ezali na euro HT (motuya ezanga mpako) na TTC (motuya na mpako na ndenge ya mboka ofandi).

Loboko ezangaka libaku te, motuya ezali na ndenge tokomi na zando na biso ya nsinga. Ezali motuya ya eloko (to biloko) kaka, motuya ya kotindela yo eloko (to biloko) ekobakisama na motuya ya eloko (to biloko).

MUKAZALI akosala makasi po mituya emonana malamu na zando na ye na nsinga.  Kasi libaku ezangaka te, soki esalami (mpe oyebi yango na sima), okoki koboya eloko (to biloko) kasi olata yango te.

Tokozongisela yo mbongo na yo na mikolo zomi na mitano to osombi na motuya na yango ya solo.

MUKAZALI akotindela yo mokanda ya mituya ya eloko (to biloko) osombi nakati ya liboke na yo ya biloko.

 

Eteni 4. Ndenge ya kofuta

Eloko (to biloko) osombi, okofuta nyoso mbala moko kaka moko wana, na carte bule (visa, Mastercard), manda cash ya poste, virement to Paypal. Zando na biso ezali na likebi makasi makasi mpesa pona kosomba na nzela ya nsinga.

MUKAZALI azali na eloko ya likebi pona kokengela kofuta, na kombo ya "Paybox System".  Ekengelaka ndenge ya kofuta na koyeba mpenza moto oyo azali mosombi mpe nkolo carte ya solo, mpe lisusu kobomba sekele nyoso ya bato. Pona kokengela, Paybox System azali na biloko makasi ebungisaka makambo oyo ekomami na carte bule nyoso mpe etosaka mitindo oyo Falansa atia pona na ba carte bule.

Kosomba ekokokisama, na ntango mosombi afuti MUKAZALI.

MUKAZALI akoki koboya kotekisa mpe kokanga biloko na moto oyo alandi mitindo ya koteka na ye te (soki ofutaki, kotozongisa mbongo na yo).

 

Eteni 5. Komemela yo biloko osombi

Eloko (to biloko) ekomi ya yo, na ntango ofuti na nsinga (soki eloko to biloko yango ezali), ekokomela yo na mikolo mibale pona Falansa mpe mikolo ya misala misato ti na mwambe pona mokili mobimba , kasi ekoki kobongwana pona libanda ya Europa. Totinda biloko na ndako ya leta pona basoda te.

Soki likambo ezali te, biloko nyoso osombi ekokomela yo mbala moko.

Biloko ekokomela yo na esika oyo okomaki na ntango osombaki na zando na biso ya nsinga, mosombi akokoma esika ya kotinda malamu mpenza. Liboke nyoso oyo ekozongela MUKAZALI pona esika ekomami malamu te, tokotinda yango lisusu kasi mosombi akofuta ye moko.

Eloko (to biloko) ekotindama na Colissimo.

To tie ndelo ya kotinda pona boyeba kasi ntango mosusu ekoki koleka kasi tokofuta mpe kozongisa eloko te pona osi osombaki.

Soki mpe liboke ewumeli pona kokoma, ekozala likambo ya  MUKAZALI te.

Soki eloko (to biloko) osombi ezali lisusu te, tokoyebisa mosombi pona alongola to asomba eloko (to biloko) mosusu, to mpe tozongisela ye mbongo na ye ekozwa mikolo zomi na mitano (15).

Soki mokolo bakomemela ye liboko, mosombi azali na ndako te, bakotikela ye lokasa pona akende kozwa yango ye moko esika bakomi na lokasa.

Ntango ozwi liboke na yo, mosombi akotala malamu mpenza soki ezali na lidusu te, ezali ya kokangama na ndenge totindaka yango kolongwa epayi na biso. Soki  ezali na lidusu, to eloko (to biloko) ebebi, mosombi azwa yango te.

Mosombi akotindela biso lokasa oyo atie mosapi (signature) na lokasa oyo akomi pona nini aboyi liboke bamemeli.

Kotala malamu liboso ya kondima liboke. Soki ondimi kozwa liboke (ata moto oyo azali epayi na yo mokolo bakoya na yango), elakisi ondimi, na ntango oti mosapi (signer) lokasa.

Mosombi akokomela biso na mikolo mibale (2) sima ya koboya liboke, na nzela ya nsinga (email) pona koyebisa biso likambo yango na contact@mukazali.com.

Tokolandela kompani oyo amemaka maboke, colissimo, pona koyeba mitindo na bango ya komema maboke to koteka.

Soki biloko ekozongela epayi ya MUKAZALI, mosombi azali na mikolo sambo kobanda mokolo aboyaki kotika liboke, akomela biso na contact@mukazali.com, likambo ya solo mpenza ezala na lokasa ezali kolakisa yango.

MUKAZALI akotindela yo eloko (to biloko) mosusu noki mpe na mbongo na ye  soki mosombi alakisi biloko yango ezali ya kobeba, mpe akozongisa yango na esika bakotindela ye na nzela ya nsinga (email).

MUKAZALI akotala malamu eoloko (to biloko) yango mpe akoyebisa mosombi na nzela ya nsinga, na ntango ya malamu likateli azwi pona kopesa to kotindela yo eloko mosusu.

Kotinda mbala mosusu to kopesa eloko (to biloko) mosusu (soki tozali na yango lisusu) ekosalema na mikolo zomi na mitano (15) kobanda mokolo MUKAZALI azwi likateli oyo atindeli yo na nzela nsinga.

Soki kozongisa mbongo, MUKAZALI akosala nyoso mpo mosombi azwa mbongo na ye mbango mbango, na libenga na ye ya banque (créditer son compte bancaire), ezali ya kokengela.

Mosombi ayebi malamu pona biloko oyo ezali ya koteka na zando na biso ya nsinga, ezali biloko basali yango na maboko, ekoki mpe kozala na mwa kotengama. Kasi ezali ya kobeba te. Bozwa yango lokola elembo ya eloko na eloko. MUKAZALI aponi mpe asali eloko (to biloko) ya kitoko mpo bosepela na yango na bilembo na yango.

Soki mosombi azali na likambo ya koloba, opona na kobeta nsinga na +33 (0) 6 87 98 70 37 to na mokanda ya nsinga na contact@mukazali.com.

Soki osepeli te na ndenge bitendi ekomami na likolo na ndelo pona komema biloko, MUKAZALI azali lisusu na likambo ya kosala te pona mosombi.

Soki tobosani liboke to olingi ozwa eloko mosusu , ozongisa eloko (to biloko) epayi ya MUKAZALI na ndenge totindaka yango epayi na yo na kati ya liboke na yango, okofuta eloko te, MUKAZALIakofuta.

 

Eteni 6. Soki obongoli makanisi

Mosombi azali na mitindo L. 121-20 ya kosomba na koteka (Code de la Consommation), ozali na mikolo zomi na minei kobanda mokolo ozwi eloko (to biloko) pona kokanisa, lokasa ya kozongisa ezali na kati ya liboke na yo pona kozongisa eloko (to biloko) epayi ya MUKAZALI pona ozwa eloko (to biloko) mosusu to mpe kozongisa mbongo, kasi kozongisa eloko (to biloko) ezala na ndenge totindaka yango, balata te, salite te. Soki eloko (to biloko) ebebi, salite, to ezanga, liboke ebeba, tokozwa yango te, to mpe kofuta yango te.

Pona kozongisa eloko (to biloko), mosombi akofuta ye moko yango.

Pona kozwa eloko (to biloko) mosusu na esika ya oyo osombaki, kotinda liboke ya sika, mosombi nde moto akofuta.

Etali kaka mosombi ye moko na ndenge tokomi awa na eteni 6.

Lokasa ya kozongisa eloko (to biloko) esengami mpe ekokomela yo mosombi na contact@mukazali.com

Mokumba ya MUKAZALI ekozala te na ntango otosi ndelo ya kozongisa liboke te.

Eteni 7. Moziki na matabisi

Kokota na zando na biso ekoki kopesa yo nzela ya kokotisa libota to baninga na yo pona bayeba zando ya nsinga na biso na libiangani okoki kotinda kobanda na zando na biso ya nsinga.

Bato oyo bakondima libiangani mpe kotia adresse ya nsinga ya moto oyo abengisi bango na ntango bazali komikomisa.

Soki moto yango asombi mbala ya liboso, moto oyo abengisaki ye akozwa likabo ya 10€ ntango akosomba mbala ya nsima pona 40€, ezali na mbula mobimba pona asalela yango.

Makabo ekozala na libenga na yo epayi na biso, okoki kosangisa yango te ata soki ezali ebele mpe totie ndenge ya kosalela yango, ata soki likabo yango ewuti wapi.  Likabo ozwi ezali pona tozongisela yo mbongo te to mpe ofuta biloko kaka yango te.

MUKAZALI akoki kobongola ntango nyoso motuya ya likabo na ndenge ya kobengisa bato.

 

Eteni 8. Makambo nyoso ya singa na na ya libanda

 8.1 Makambo ya bato

 Zando MUKAZALI, ekoki mpe kolokota makambo etali bato (nkombo, esika ofandi…) oyo tokozwa na ntango bato bafungoli libenga epayi na biso, na ntango basombi, na ntango batuni mituna to mpe na ntango bamikomisi na programe na biso ya makabo. Bapaya to batamboli epayi na biso, bayeba nde masini moto ekozwa makambo nyoso, mpe tosi toyebisi CNIL (na mokanda na biso n°1881696)
     

MUKAZALI akopesa makambo na bino epayi ya moto mosusu te, soki alingi asala yango, akoyebisa bino liboso mpe akotiya mwa liloba na zando ya nsinga na ye, akoki mpe kotuna bino ata ezali mokano ya leta te. Ata soki ezali mokana ya leta to mpe ya zuzi pona moto moko, MUKAZALI akosala makasi pona koyebisa yo (kaka soki likambo yango ezali ya monene koleka ewuti epayi ya leta to zuzi, MUKAZALI akolobela yo te).

Ndenge makambo ya nsinga ezali, ndakisa makita ya bansinga ya kosolola na ya kobenga, MUKAZALI  likama ekoki ekozala. MUKAZALI akoki koyeba te soki mikanda ya nsinga oyo bokotinda to mpe bokozwa na nkombo na ye ezali ya solo. Makambo etali bino (nkombo, epayi ofandi…) oyo tozwi, tosaleli, tokangi mpe tobombi yango na ndenge let aya Falansa asengi.

 
8.2 Soki olingi otala, obongola, olongola mpe oboya

Na ndenge mibeko ya Falansa na Europa esengi, pona kobongola to mpe kolongola makambo (nkombo, adresi…) ya moto ozala mopaya to mosombi na zando ya nsinga, okoki kosenga kolongola to mpe kobongola makombo na yo (nkombe, adresi…), okoki kokomela bison tango nyoso na : contact@mukazali.com.vous.

 

8.3 Suka na yango

Makambo (nkombo, adresi….) ya bato oyo tokolokota na ntango boye kotambola to mpe kosomba na zando ya nsinga na biso ezali na ntina pona misala na nsinga to mpe ndenge ya kosomba na bino ezala malamu na mpe likebi makasi : pona miyibi, ndenge ya kofuta, kokebisa bino na likama na ndenge ya kofuta na mpe kobatela mombongo ya MUKAZALI.

 

Eteni 9. Molokoti makambo

Ntango oye mbala ya liboso kotambola na zando ya nsinga na biso, tokoyebisa yo pona molokoti makambo (nkombo, adresi…).  Soki olingi otikala na nsinga na biso, likebisi ekoyebisa yo kondima na yo na ndenge tolokotaka makambo (nkombo, adresi…) ya bato.

Bokomona mayebisi mingi oyo etali molokoti makambo (nkombo, adresi…) na ndenge bokoki kosala pona yango.

 9.1 Makambo ya bato oyo tozwaka na zando na biso,
ezali pona :
- koyeba bato boni oyo bayei na nsinga na biso, mbala boni na nini basali pona kosalisa biso pona ete   tombongisaka zando na biso ntango nyoso mpo ekoba lisusu kitoko koleka, to mpe bosomba malamu;
- ndenge ya kopona kotala na masini na bino (monoko oponi, ndenge ya kokota na nsinga…) Ntango boyei na nsinga na biso, bamachine na ndenge ya kotala to mpe kotanga oyo machine na bino ezali;
-  kokanga mayebisi otiaki na mokanda otondisaki na nsinga na biso (komikomisa to kokota na libenga na yo) to na biloko to na mayebisi oponaki na nsinga na biso (kitunga...) ;
- kokota na esika ekangama na kokomela biso, pona libenga na yo na limelo ya sekele to mayebisi opesaki biso liboso;
- po totia nyoso pona likebi makasi, ndakisa ntango olingi kokota lisusu sima mikolo ebele koleka.  

 

9.2 Koboya kolota makambo na yo

Soki oboyi kondima molokoti makambo (cookies) na masini na yo to obomi oyo ezali epayi na biso, okokoka lisusu kotambola malamu te na nsinga na biso bipayi misusu.  Lokola soki omeki kokota na bipayi oyo esengami omilakisa.  Ekokikozala lisusu soki tozali koyeba yo te, pona kotanga bato baye epayi na biso, nzela ya nsinga nini bozwaki na masini na bino pona koya epayi na biso, mayebisi na monoko ozwaki na oyo otalaki to kobanda na mboka nini okotaki na nsinga.
Ekotala biso soki moke te, na ntango mikakatano ekozala pona kokota na zando na biso ya nsinga soki oboyi kondima molokoti makambo (cookies), MUKAZALI akoki kosala eloko te.

 

Eteni 10. Kokengala na Kobomba makambo ya bato

MUKAZALI akosala likebi makasi mingi pona kobatela na sekele to kokengela makambo (nkombo, adresi…) oyo kosaleli na kotia bakale po babongola, babebisa, baboma yango te to moto mosusu oyo etali ye te azwa yango. Likebi makasi na ndenge esalami na mayebisi oyo ezali awa. Boyeba kasi, tozali na makoki te pona ndenge ya kosalela nsinga na biso, na yango, tobendi bino matoyi na ndenge ya kosalela.

 

Eteni 11. Kokengela mayele
11.1. Nsinga
Nsinga na biso ekoki kozala na mayebisi ya sekele oyo ebatami na kokengela mayele. Na yango, soki likambo mosusu, kokengela mayele na mikanda na nyoso oyo ezali na nsinga (milili, makelele, makomi…), esika tosangisa makambo (nkombo, adresi…) ezali kaka pona MUKAZALI ye moko pona nsinga. Kozwa nyoso to ndambu ya makambo ekomami na nsinga na biso pona kosalela yango, epekisami makasi ! ata pona kosala nini epekisami makasi mingi !!! Epekisami mpe kobongola yango, kosalela yango na ndenge mosusu, kosala biloko mosusu, kozwa yango mpo nakoteka , kobongola nkombo na yango, kosangisa na eloko mosusu ata ndenge nini…nyoso epekisami makasi.

11.2. Elembo
Nkombo MUKAZALI na elembo oyo ezali na nsinga ebatama na INPI (ndako ebatelaka mayele nyoso ya bato).
Motamboli ya nsinga ayeba nkombo ya elembo MUKAZALI ezali ya moto mosusu te mpe epekisami kozwa nkombo yango pona kosalela yango ata moke te mpe kosambwisa kobetala mayele ya MUKAZALI.

MUKAZALI akoki kosenga lifuti mingi na moto oyo akosalela nkombo na ye na kobatela mayele. Na ndenge moko, motamboli ya nsinga okomipekisa kosambwisa nkomo ya MUKAZALI.

Kozwa na nsinga na biso nkombo to elembo ya MUKAZALI na ntango osengi nzela te epekisami makasi mingi, na ndenge ekomami na buku ya kobatela mayele (code de la propriété intellectuelle) na eteni L.713-2.

11.3. Nzela ya kokende epayi ya bansinga mosusu
Tokoki kotia banzela ya kokende epayi ya bansinga misusu. Kasi, tokoki kozala na ngambo te soki likama ekwe, pona MUKAZALI azali na nguya te na bansinga misusu na bamayebisi bansinga wana ekoki kokoma. Lisusu, ekoki kotala ata moke te MUKAZALI na natngo moto akoti na bansinga misusu mpe azwi likama na bango.

Moto nyoso alingi asala to atia nzela ya kokota na nsinga na biso to azwa liloba moko, esengeli asenga nzela na MUKAZALI, tokoki koboya mpe kokabwana na moto nyoso oyo apanzi sekele. MUKAZALI akoki kosenga kolongola nzela ya kokota epayi na ye, soki moto asengaki ye nzela te to mpe soki akabwani na moto mpe akosenga lifuti soki monene likama esalami mpe nkombo na ye esambwe.

 

Eteni 12. Mokumba

12.1. Ndelo ya mokumba
Nsinga na biso ezali na banzela ya kokota na bansinga misusu. Kasi MUKAZALI akoki koyeba ya solo solo te makambo ekomami na bansinga misusu. Na yango MUKAZALI akoki komema mokumba ata moke te soki mbeba esalami.

MUKAZALI azali kosala nyoso pona kopesa bino mayebisi ya solo na biloko ezali na zando na ye, kasi soki maladi ekoti na nsinga na ye wana etali ye te.

 

Eteni 13. Nyoso
13.1. Mbongwana
MUKAZALI akoki kobongola mitindo na ye na koteka mbala moko. Pona koyeba mitinda oyo ebongwani, MUKAZALI asengi bino botanga MBK (Mitindo na Biso ya Koteka) ntango nyoso. Nsinga na biso ekozwa mitindo oyo ezali na ntango oyei epayi na biso.


13.2. Mobimba
Soki leta to zuzi abongoli eteni moko ya MBK, biteni misusu ekobongwama te.

13.3. Monoko nini endimami
MBK oyo esalami na mibeko ya Falansa.

Soki likama esalami pona ndenge ya kotanga, kosala to kokabwana na mosombi to mopaya, soki boyokani ezali te, tribunale ezali oyo ya Nanterre (na Lifalansa).

MBK ekomami na monoko ya Lifalansa. Ata soki babongoli yango na minoko misusu, kaka oyo tokomi na Lifalansa nde ekondimama.

Eteni 14. Ndenge ya kokabola na « likita ya masolo Facebook »
Bokoki kokabola mikanda ya biloko na biso na Lisanga ya masolo Facebook. Liyebisi yango ekomami na MUKAZALI kasi tozali na mokumba te na ntango moto mosusu moto apanzi, atali ye moko. MUKAZALI akoki kozala ata na mokummba moko te na ntango moto mosusu apanzi nsango ya biloko na nzela ya masolo na nsinga.
 

Eteni 15. Likambo oyo elekeli biso

MUKAZALI azali na mokumba ata moke te na ntango makambo elekeli, ya mbalakaka, oyo akoki kosala eloko te, ya libanda ya MUKAZALI, oyo ewuti epayi na biso te mpe ekopekisa MUKAZALI asala eloko, ata soki tosali makasi nyoso. Likambo oyo elekeli biso ekoki kozala : oyo zuzi ya Falansa asi akata : soki banzela ekangami to mabele eningani, to moto, mopepe makasi, kake, kodinda na mai, to banzela ya nsinga ya libanda to ya kati ekatami to mpe ndenge ya kozwa biloko.

Eteni 16. Kondima ya moto oyo azali kosomba

Kosomba biloko na zando na biso ezali kokota na kondima mibeko MBK ya zando na biso, mondimi akoki kosala eloko lisusu te pona koluka likambo to koswana na MUKAZALI.

Mitindo ya komema biloko ekosalama na ndenge ozwi biloko ntango oti mosapi na mokanda oyo elakisi kozwa biloko na esika toyokanaki (na mokanda ya kosomba).

Kofuta na kalati ezali ofele. Kofuta endimami na ntango banque na yo andima kofuta. Soki kofuta esalami te, tokokomela na adresi, to kobenga yo pona koyebisa yo ndenge mosusu ya kofuta.

 

 

 

 


Biloko mingi
ya kopona
Biloko
ya kitoko
Ndenge ya kobalola
monoko mosusu
Osombi 50€,
ozwi kitunga

kotinda ofele